கல்விசார் போட்டிகளுக்கான பரிசில்கள் வழங்கப்பட்டது.

மணியந்தோட்ட சனசமூக நிலைத்திற்கு அவர்களின் கல்விசார் போட்டிகளுக்கான பரிசில்களை தியாகி அறக்கொடை நிறுவன தலைவர் திரு.தியாகேந்திரன் அவர்களினால் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

0 Comments